Minh Anhface, 24 tuổi ( là gái gọi) và tôi đến từ Ðà Lạt – Gaigu.Eu – Vào Gaigu2.Eu khi bị chặn