SONG NHI, 23 tuổi ( là gái gọi) và tôi đến từ Quận Mười – Gaigu.Eu – Vào Gaigu2.Eu khi bị chặn